Hållbarhet i fokus

Hållbar utveckling, vad är det?

Begreppet hållbar utveckling fick genomslag i och med FNs rapport ”Vår gemensamma framtid’’ (1987), även kallad Brundtlandrapporten. Den handlar om hur vi gemensamt ska nå ett hållbart samhälle. Begreppet hållbar utveckling har tidigare använts, men det fick ett större genomslag i och med att rapporten från FN publicerades.

Brundtlandkommissionens rapport betonar vikten av att ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet stödjer varandra och ska ses i ett sammanhang. Det ena fungerar inte utan de andra två. Hållbar utveckling vilar således på dessa tre ben.

Det som är grundläggande är att vi inte får äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov, på samma sätt som vi tillgodoser våra. I skolans värld, alltså dessa kommande generationers vardag, betonas vikten av eleverna ska vara förberedda på ett aktivt deltagande i samhället samtidigt som skolan ska ge dem förutsättningar att utveckla förmågan att ta personligt ansvar för sitt handlande.

Hållbar utveckling är, som alla begrepp, ibland ifrågasatt. Är det möjligt att utvecklingen kan vara hållbar eller är det en utopisk idé? Hur det än är med det, så är det rimligt att vi alla tar ansvar för vårt handlande på samma sätt som det förväntas att kommande generationer ska göra. Känns vår handling som ohållbar, har man ju kommit en bit på vägen och kan fundera på bättre alternativ.

Så även om det är svårt att definiera hållbarhet, går det att välja bort det som är ohållbart. Då går vi åtminstone åt rätt håll.

Hur stärker då Festa Via 190 en hållbar utveckling av landskapet utmed väg 190? Eftersom satsningen går ut på att stödja lokala aktörer som använder landskapet på ett långsiktigt hållbart sätt och öka deras möjligheter att bo och leva på landsbygden, kan detta ses som en del av bygget av det hållbara samhället. Målet att alla aktörer ska ha en inriktning mot hållbarhet och att successivt lyfta fram de som verkligen har en profil och ett strävande mot ett hållbart samhällsbygge är ett steg på vägen. Vår förhoppning är att Festa Via 190 blir ett återkommande årligt evenemang med hållbarhet i fokus.